การคำนวณโดยใช้สูตร

การคำนวณโดยใช้สูตร

         โปรแกรม Excel มีความสามารถในการคำนวณตามสูตรที่ใส่ไว้ในเซล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสูตร หรือจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสูตร ผลลัพธ์จะมี
การเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ  เครื่องหมายที่ใช้งาน มีดังนี้
+   เครื่องหมายบวก
-    เครื่องหมายลบ
*    เครื่องหมายคูณ
/    เครื่องหมายหาร
^   เครื่องหมายยกกำลัง
(  )  เครื่องหมายวงเล็บ
วิธีการคำนวณใน Excel
1. ใส่จำนวนค่าตัวเลขลงไปในเซล
2. กำหนดเซลที่จะเก็บผลลัพธ์
3. ใส่สูตรเข้าไปในเซลเก็บผลลัพธ์ สูตรจะต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย =
4. เมื่อใส่สูตรลงไปในเซล จะเห็นในช่องแถบสูตร
5. ในการป้อนสูตรที่ใช้หลายเครื่องหมาย ให้ลำดับดังนี้ เครื่องหมายที่อยู่ในวงเล็บ ยกกำลัง คูณ หาร บวก ลบ
6. การคำนวณเครื่องหมายลำดับเดียวกัน ให้คำนวณจาก ซ้ายไปขวา ตามลำดับเครื่องหมาย

ตัวอย่างการคำนวณโดยใช้สูตรต่าง ๆ
การบวก
  1. คลิกที่ช่อง A1 พิมพ์เลข 10 แล้วกด Enter เคอเซอร์จะเลื่อนมาที่ช่องเซล A2
2. คลิกที่ช่อง A2 และพิมพ์เลข 20 แล้วกด Enter เคอเซอร์จะเลื่อนมาที่ช่อง A3 ให้พิมพ์ =A1+A2
3. เครื่องหมายเท่ากับข้างหน้า  เป็นการบอก Excel  ว่ากำลังใช้สูตร และจะสังเกตสีของข้อความ A1 และ A2  แตกต่างไปจากสีธรรมดา  และเมื่อขณะพิมพ์ A1 จะมีกรอบเกิดขึ้นที่ช่อง A1 ด้วย และขณะพิมพ์ A2 ก็จะมีกรอบเกิดที่ช่อง A2 แสดงขอบเขตที่ถูกเลือก ดังภาพ

        4. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Enter กรอบจะเลื่อนไปยังตำแหน่ง A4 และ จะได้ผลลัพธ์  เท่ากับ 30 ในช่อง A3 ดังภาพ

        การลบ
1. คลิกที่ช่อง C1 พิมพ์เลข 20 แล้วกด Enter เคอเซอร์จะเลื่อนมาที่ช่อง C2
2. คลิกที่ช่อง C2 และพิมพ์เลข 10 แล้วกด Enter เคอเซอร์จะเลื่อนมาที่ช่อง C3 ให้พิมพ์ =C1-C2

3. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Enter กรอบจะเลื่อนไปยังตำแหน่ง C4 และจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 10 ในช่อง C3 ดังภาพ

ตัวอย่างการคำนวณโดยใช้สูตรต่าง ๆ

       การคูณ
  1. คลิกที่ช่อง A1 พิมพ์เลข 10 แล้วกด Enter เคอเซอร์จะเลื่อนมาที่ช่องเซล A2
2. คลิกที่ช่อง A2 และพิมพ์เลข 2 แล้วกด Enter เคอเซอร์จะเลื่อนมาที่ช่อง A3 ให้พิมพ์ =A1*A2   ดังภาพ

        3. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Enter กรอบจะเลื่อนไปยังตำแหน่ง A4  และจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 20 ในช่อง A3 ดังภาพ

        การหาร
1. คลิกที่ช่อง C1 พิมพ์เลข 10 แล้วกด Enter เคอเซอร์จะเลื่อนมาที่ช่องเซล C2
2. คลิกที่ช่อง C2 และพิมพ์เลข 2 แล้วกด Enter เคอเซอร์จะเลื่อนมาที่ช่อง C3 ให้พิมพ์ =C1/C2 ดังภาพ

        3. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Enter กรอบจะเลื่อนไปยังตำแหน่ง C4  และ จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 5 ในช่อง C3 ดังภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: